SKU D2
Barcode # 6952506490912
Shipping Width 0.420m
Shipping Height 0.520m
Shipping Length 0.570m
Shipping Cubic 0.124488000m3
Unit Of Measure ea